29 mrt 2007

ISI Web of Knowledge bijeenkomst

Gisteren in het chique hotel Keizer Karel V een bijeenkomst bijgewoond, die georganiseerd werd door de firma Thomson. ISI Web of Knowledge is de aanbieder van een aantal bibliografische databases, waaronder Web of Science. Komende zomer krijgt WoK een geheel nieuw gezicht en dat wordt ook het marketing kenmerk: een slogan : ‘the New face of research’ en als voorbeeld worden er een aantal ‘persona’ in gezet (een ervaren onderzoeker, een pas afgestudeerde, een student). Ze willen de databases meer integreren en niet zo zeer zoals nu met een ‘crosssearch’ werken, waarna je de verschillende presentaties in de verschillende databases kunt openen, maar met een default.
Nadeel en gevaar bij dat alles (sowieso het gevaar bij het met een interface doorzoeken van meerdere databases) is dat je de nuances gaat verliezen, waardoor er uiteindelijk toch informatieverlies optreedt.
Ook antwoord gekregen op een aantal vragen waar ik mee zat en waar ik eigenlijk helemaal niet zo blij mee ben. Maar daarover later meer.
De bijeenkomst ging uit van Surfdiensten, de centrale licentienemer voor veel academische instellingen. Dit jaar gaan ze onderhandelen over een nieuw contract. Met de diverse trials die er met concurrent Scopus zijn geweest, zal er best wat te onderhandelen zijn. Een leuke suggestie vond ik ook om in de onderhandelingen mee te nemen de voorwaarde om meer Nederlandstalig tijdschriften op te nemen.
De bijeenkomst was goed verzorgd en de drie heren gaven een goede presentatie. Ze zorgden in ieder geval ervoor dat de bereikbaarheid vergroot wordt, want behalve dat we naar deze drie heren kunnen e-mailen, hebben ze ons ook gewezen op het e-mailadres van de technische helpdesk, dat wel op de website staat, maar redelijk verstopt).

27 mrt 2007

CWIS over web 2.0.

Vandaag een bijeenkomst van CWIS over web 2.0.
CWIS is een groep van SurfNet, oorspronkelijk ontstaan vanuit de opzet van Campus Wide Information Systems (eigenlijk de intranet’s voor de universiteiten). Er waren 200 mensen bijeen in Media Plaza in de Jaarbeurs in Utrecht. De abstracts van de presentaties en de links staan op de website.
Waar ging het over: over user-generated content, die in crossmedia gepubliceerd,al dan niet on demand, gepersonialiseerd en door community-sites met vrienden en medestanders wordt gedeeld. Over sociale software dus, die het persoonlijke met het serieuze verenigen, over gebruik van een game environment in een leeromgeving en over snelheid van berichtgeving, die superieur is aan de kwaliteit.
Zie de weblog van Wow!ter voor een live-verslag. De live-video werd niet overal goed ontvangen, zie Dee.

25 mrt 2007

Moving wall

Deze week bezig geweest met de JSTOR abonnementen. JSTOR is een prachtige dienst die toegang geeft tot afgesloten jaargangen van tijdschriften.
Zelf zeggen ze daarover “ JSTOR is a not-for-profit organization with a dual mission to create and maintain a trusted archive of important scholarly journals, and to provide access to these journals as widely as possible.”
Ze hebben dus geen lopende jaargangen, maar alleen de oudere. En hoe recent ze zijn is afhankelijk van de zogenoemde ‘moving wall’ . Meestal is dat 3 jaar. Dus nu, 2007, zijn van de beschikbare tijdschriften meestal de jaargangen tot en met 2003 beschikbaar.
Om precies te zijn is de moving wall:” the time period between the last issue available in JSTOR and the most recently published issue of a journal” .
Geweldig zo’n dienst!

18 mrt 2007

Milieu

Tijdens de eerste lezing Cutting Edge Ecology zat ik naast een jongeman die milieukunde studeerde.
Op mijn verzoek legde hij uit wat milieukunde is en waar het verschil zit met ecologie.
Hij tekende een driehoek met op iedere punt een van de drie P's: People, Planet, Profit.
Waarbij People staat voor de sociaal-culturele aspecten, Profit staat voor de economie en Planet voor de ecologie.
Een milieukundige probeert de balans te vinden.
De drie p's zijn inmiddels inderdaad een belangrijk kernpunt geworden van ' maatschappelijk verantwoord ondernemen' .
In het ministerieel jargon noem je dat MVO (dat komt uit het beleidsplan 2004-2007 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit getiteld ' Vitaal en samen' ). De drie P's zijn daarin genoemd uitdrukkelijk niet als ' loze kreet' .

Ecologie introductie 1e les

Ecologie is een interdisciplinaire wetenschappen dat op het snijvlak ligt van verscheidene andere disciplines en raakvlakken heeft met nog veel meer.
Belangrijke dwarsverbindingen zijn er met: chemie, geologie, fysica, wiskunde, moleculaire biologie en genomics.
Genomics is nieuw. Wat is genomics?
"
Genomics is de nieuwe term voor grootschalig onderzoek naar erfelijkheid en de genen. Het woord genomics is afgeleid van genoom (het totaal van genen in een organisme)." Aldus de website ' wat is genomics' .

In deze 1e lezing heb ik nu 32 termen verzameld, die allemaal een onderdeel van het vakgebied aangeven.
Belangrijke termen zijn: interacties, organismen, biodiversiteit, populatie en abundantie.
Natuurlijk kwamen ook aan bod de klimaatverandering, ecosystemen en duurzame ontwikkeling.

Ecologie introductie start

Gisteren is de serie ' Ecology Cutting Edge' gestart in Wageningen. In het gebouw van de Entomologie (en de Plantfysiologie). Een oud faculteitsgebouw. Gaf me weer helemaal het universiteitsgevoel. Heb zelfs m'n UvA koffiebekertje weer opgezocht, want dan krijg je gratis koffie.

Wat is nu de ' cutting edge' van de ecologie?
Ik geef toe dat ik wat problemen heb met dit woord. Gelukkig heeft E net dit weekend een nieuw Engels woordenboek gekocht (Van Dale) en die geeft aanL ' absolute voorhoede, (spraakmakende) avant-garde' .
Nog niet geheel duidelijk is nu of het NIOO de voorhoede in de ecologie is, of dat ecologie de voorhoede is (in wat, het wetenschappelijk onderzoek).
Enfin in ieder geval wordt op het NIOO voorhoede-onderzoek gedaan naar ecologie (dat zal het wel betekenen). Als speciale PGO-opdracht (probleemgestuurd onderwijs, ook hier!) kunnen de studenten een voorstel tot onderzoek opstellen, als een vingeroefening voor later.

10 mrt 2007

Data-opslag: project

Het Vlaams Marien Data- en Informatie Centrum (VMDC) is deze week begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheid om de wetenschappelijke data, de waarnemingsgegevens dus van onderzoeken, experimenten, monsters etc., geïntegreerd op te slaan.
Het VMDC is een onderdeel van het VLIZ, het Vlaams instituut voor de Zee. Zij hebben zelf twee databanken die hiervoor in aanmerking komen IMIS en IMERS. IMIS is het informatiesysteem, een soort projectendatabase (dus zoiets als METIS, metadata van onderzoeken en onderzoekers met ev. een link naar de ruwe data en publicaties). IMERS is de databank waarin de ruwe data geïntegreerd opgeslagen en teruggezocht kan worden met datasets. Dus meer zo iets als DANS of voor de doe-het-zelf onderzoeker EASY DANS. Dans is het Data Archiving and Networked Services.

Deze week kreeg ik de reclamefolder voor Easy Dans en dat is wel aardig. Voorlopig alleen Alfa- en gammawetenschappen. Ik heb meteen een registratie-inlog aangevraagd en gezocht op VOC om te kijken hoe dat geregeld is.
Je kunt dus wel de ruwe data downloaden, maar die is in de bestanden opgeslagen zoals de onderzoeker die zelf aanlevert.
Bij ons is dat het probleem niet zo, we hebben een hele stapel Cd-roms en on-line bestanden met ruwe data, maar die zijn zeker niet allemaal in hetzelfde formaat, of zelfs nog maar allemaal leesbaar.

SURF (de digitale dienst van de samenwerkende universiteiten) is al een tijdje bezig met zogenoemde DARE-projecten. Dat zijn Digital Academic Repositories (DARE), het digitaal toegankelijk maken van onderzoeksresultaten. KNAW doet ook mee in DARE.
k had wel altijd het idee dat dat meer gericht is op de publicaties, en dat lijkt ook zo te zijn. Op de Surfsite wordt echter uitgelegd dat DARE wordt verbreed naar onderzoeksgegevens en dat in het Surfshare-programma, dat de opvolger is van het DARE-programma het volledige ÏCT en Onderzoek Platform’ wordt opgenomen.
Wel niet zulk uitnodigend taalgebruik, zo schrijven ze over DARE : “Aansprekende resultaten van dit programma zijn de inrichting van een nationale kennisinfrastructuur, opgebouwd uit een interoperabel stelsel van institutionele repositories (digitale bewaarplaatsen) OEF, denk ik dan.

Maar de ‘Keur der Wetenschap’ valt daar ook onder en daar zitten ook een aantal van de NIOO- onderzoekers in.
Enfin het gaat dus meer om de onderzoeker draaien, met een nadruk op de wetenschappelijke communicatiecyclus. Mooie nieuwe woorden voor mijn verzameling staan er in dat document zoals ‘collaborator’ (
of virtuele onderzoeksomgeving, is een elektronisch, webgebaseerd samenwerkingsverband waarmee onderzoekers vanaf verschillende locaties kunnen samenwerken en elkaars kennis en bronnen delen.) en niet te vergeten de ‘digitale werkbank’(met daarin verschillende toepassingen, zoals middelen om verrijkte publicaties te creëren en toepassingen die het schrijf- en reviewproces vergemakkelijken.).

Als ik dit goed begrijp gaat het toch niet om opslag van ruwe data, maar opslag en retrieval van informatie en materiaal dat aanvullend is op de publicatie.

4 mrt 2007

Ecologie definitie

Volgens Hedendaags van Dale: ' leer van de betrekkingen tussen organismen en hun omgeving'

Volgens Wikipedia: 'De ecologie bestudeert de distributie en de abundantie van organismen. Hierbij zijn de relaties tussen organismen onderling en de relaties tussen organismen en een abiotische omgeving belangrijk'.

Volgens biologen: 'kennis van relaties van organismen en hun omgeving' .

Bij het lustrum in 2002 werd bij het NIOO een onderzoekje gehouden met als vraag " Wat is ecologie voor jou?" . En dat levert aardig wat reacties op, waarbij met name de woorden ' wisselwerking' ' duurzaamheid' en 'samenhang' naar voren kwamen.

Bakker ( Inleiding tot de oecologie, 1985) schrijft op als een van de definities : 'Oecologie is de biologische wetenschap die zich bezighoudt met de vraag naar de wijze, waarop en de mate waarin organismen aan hun milieu zijn aangepast of zich aanpassen'

Begon (Ecology, from individuals to ecosystems, 2006) zegt: 'the scientific study of the distribution and abundance of organisms and the interaction that determine distribution and abundance'.

3 mrt 2007

Beroep in de wetenschap

Is het beroep en het beroepsperspectief van de bibliothecaris/informatiespecialist ondoorzichtig de jonge onderzoeker heeft er ook moeite mee.

Op het instituut lopen veel (ook buitenlandse) promovendi en postdocs, maar allen op een tijdelijke aanstelling. Zoals ik het nu begrijp studeer je af aan de universiteit en vervolgens kun je een aanstelling krijgen als promovendus voor 4 jaar. Daarna is er kans op een postdoc-aanstelling, maar het beste is of te promoveren in het buitenland of voor je postdoc naar het buitenland te gaan. Daarna is het sprokkelen voor subsidie (NWO heeft, verkondigt ze zelf op de website wel 170 verschillende subsidies) om gericht aan een onderzoek te kunnen werken dan wel via de stimuleringssubsidie (bijv. veni-, vidi-, en vici-beurzen en de korte voorloper de Rubicon) geld te krijgen voor vervolgonderzoek. Een vaste aanstelling zit er nauwelijks in.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt daarover in het vorig jaar gepubliceerde rapport Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006.Investeren in getalenteerde jeugd. hoofdstuk: 3.3.3 Voorzieningen in het beroeps- en hoger onderwijs:
" De slechte loopbaanperspectieven van promovendi en postdocs (gepromoveerde onderzoekers) zijn al meerdere malen in kaart gebracht (Hoffius en Surachno 2006).
Binnen de wetenschap is er nauwelijks sprake van loopbaanbeleid, waardoor gepromoveerden genoodzaakt zijn de ene tijdelijke aanstelling op de andere te stapelen. Buiten de wetenschap is er weinig vraag naar gepromoveerden, niet alleen vanwege de achterblijvende investeringen in research en development, maar ook omdat er maatschappelijk weinig waarde aan de promotie wordt gehecht. Er zijn al diverse malen voorstellen gedaan om verandering te brengen in de positie van promovendi en postdocs (ocw 2005c), maar de problematiek is hardnekkig en de universiteiten hebben tot dusver weinig verbeteringen weten te realiseren.
Het is op zijn minst merkwaardig dat er met het oog op de wenselijke versterking van onze kenniseconomie, buitengewoon veel belang wordt gehecht aan R&D, maar dat er in de praktijk weinig van is terug te vinden in de vorm van goede loopbaanperspectieven en beloningen voor onderzoekers."

Hoffius, Rob en Sara Surachno. Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Promovendi Netwerk Nederland en Landelijk Postdoc Platform. Leiden, 20 januari 2006.